skip to Main Content

Retningslinjer for fotballkamper

Det er strenge nasjonale retningslinjer med tanke på hvor mange som kan
samles på arrangement.

På helsedirektoratet sine sider står:

Hva er et arrangement:

• Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke
ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
• Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Antall personer på arrangementer

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere
personer som samtidig er fysisk til stede enn:

Innendørs:
• 50 personer på arrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme
kommune

Utendørs:
• 50 personer

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere
og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også
foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved
slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av
arrangementet. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så
langt det er mulig.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes
med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget,
funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

Lagleder/trener står ansvarlig for at det på hver kamp er koronavakter
som tilser at smittevernsregler overholdes under kampene, og at de til
enhver tid har oversikt at maks antall ikke overskrides.

Back To Top
Search