skip to Main Content

Malvik IL Fotball har ansatt en sportslig leder. Kvalifikasjonskriteriene for NFF Kvalitetsklubb tilsier at vi i tillegg skal ha en funksjon som treneransvarlig. Det er styrets oppgave å sørge for at avdelingen har en sportslig organisering som er tilpasset tilgang til ressurspersoner og kompetanse i klubben. Vi skal aktivt motivere til kompetanseutvikling for å oppfylle egne målsetninger rundt sportslig organisering. Vi skal også være åpne for å innhente eksterne ressurser. Styret skal i avdelingens årsmøte fremlegge plan for sportslig organisering kommende periode, samt evaluere gjeldende sportslige organisering.

1.1.1        Sportslig utvalg og Fair Play sine oppgaver

1. Være rådgivende organ for sportslig leder og styret i sportslige spørsmål

 • Primær oppgave er å ivareta sportslig utviklingsarbeid i avdelingen. Gjennom å bidra med innspill, evaluering og oppfølging overfor trenere, lagledere og spillere skal SU gi inspirasjon for en best mulig utvikling over tid – både for enkeltspillere, lag og avdeling. Det skal være kort vei fra SU til gressmatta!
 • Sammen med sportslig leder gi styret en innstilling på organisering av funksjonen treneransvarlig. Valg av løsning baseres blant annet på tilgang til ressurspersoner. Rollen som treneransvarlig kan løses på flere måter – definerte trenerveiledere for barn- og ungdomsfotballen/seniorfotball, og/eller mer komprimerte roller
 • SU har uttalelsesrett i forbindelse med ansettelse av trenere i avdelingen. Sportslig leder kan innhente vurderinger fra SU i forkant av sin innstilling til styret

2. Være rådgivende organ for trenere og lagledere i sportslige spørsmål innad i lagene. Lagene kan gi direkte henvendelser til SU for saker som ønskes behandlet. SU kan også gjennomføre prosesser på eget initiativ

 • SU vurderer om en innmeldt sak er egnet for behandling
 • SU innhenter nødvendig og relevant informasjon for å kunne gjøre en egen vurdering
 • SU gir anbefaling og innstilling til sportslig leder i en sak der det er sportslige motsetninger og uklarheter. Sportslig leder tar denne inn i sin vurdering og avgjørelse iht. eget mandat fra styret
 • Bistå ved påmelding av lag til serie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå iht. sportsplan
 • Sikre at vår hospiteringsplan blir etterlevd, og at spillere på som er på hospitering får oppfølging

3. Være avdelingens utøvende organ for oppfølging og en aktiv pådriver for implementering av sportsplanen i lagenes aktivitet

 • Bidra til kontinuitet og utvikling av trenere i klubben, herunder også trenerutdanning. SU skal legge til rette for at det gjennomføres jevnlige trenereforum og faglig oppfølging av trenere på alle nivå
 • SU skal iverksette sportslige tiltak i tråd med avdelingens sportsplan og avdelingshåndbok, vedtatt budsjett og overordnede mål og strategier. SU skal involveres i budsjettprosess med tanke på prosjekter kommende sesong
 • Gjennom sin kontakt med avdelingen bidra til at avdelingens sportsplan revideres jevnlig. Sportsplanen bør behandles i styret annethvert år

Informasjon om hvem som sitter i Sportslig utvalg og kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden. 

Back To Top
Search